ROUTE 21

Tạo Tuyến 21 mới kết nối Downtown Palo Alto với Trung Tâm Vận Chuyển San Antonio, Downtown Mountain View, Downtown Sunnyvale và trạm Santa Clara Caltrain Station. Tuyến 21 mới sẽ thay thế các Tuyến 32 và 35 hiện tại.
 

Weekday Frequency

Saturday Frequency

Sunday Frequency

 

ROUTE 22

Giảm tần suất vào ngày thường; tăng tần suất Tuyến 522.
 

Weekday Frequency

Saturday Frequency

Sunday Frequency

 
 

Hours of Operation

 

ROUTE 522

ITăng tần suất vào ngày thường.
 

Weekday Frequency

Saturday Frequency

Sunday Frequency

 
 

Hours of Operation

 

10 label-03.png

ROUTE 88

Ngưng hoạt động do số lượng hành khách thấp.


ROUTE 89

Ngưng hoạt động do số lượng hành khách thấp.


ROUTE 288

Trường học dịch vụ (trước đây là Tuyến 88).
 

Weekday Frequency

Saturday Frequency

Sunday Frequency

 
 

Hours of Operation