10 label-03.png

ROUTE 16

Giảm xuống còn dịch vụ dành cho trường học (được gọi là Tuyến 216) dành cho Trường Trung Học Sobrato (Sobrato High School), Trường Trung Học Live Oak (Live Oak High School) và Trường Trung Học Lewis Britton (Lewis Britton Middle School).


ROUTE 68

Giảm tần suất vào buổi trưa tại đoạn từ Trạm Xe Điện Santa Teresa đến trạm Gilroy Caltrain Station. 
 

Weekday Frequency

Saturday Frequency

Sunday Frequency

 

Hours of Operation

 

ROUTE 216

Trường học dịch vụ (trước đây là Tuyến 16).
 

Weekday Frequency

Saturday Frequency

Sunday Frequency

 
 

Hours of Operation