10 label-03.png

ROUTE 46

Ngưng hoạt động; hành khách có thể sử dụng Tuyến 47.


ROUTE 47

Tuyến trở thành đường vòng hai chiều.  Tăng tần suất vào Chủ Nhật. 
 

Weekday Frequency

Saturday Frequency

Sunday Frequency

 
 

Hours of Operation

 

ROUTE 66

Thay đổi hành trình để phục vụ trạm Milpitas BART Station; tăng tần suất vào ngày thường.
 

Weekday Frequency

Saturday Frequency

Sunday Frequency

 
 

Hours of Operation

 

ROUTE 246

Trường học dịch vụ (trước đây là Tuyến 46).

Weekday Frequency

Saturday Frequency

Sunday Frequency

 
 

Hours of Operation