60 label-03.png

ROUTE 31

Được thay thế bằng một phần của Tuyến 76 mới.


ROUTE 39

Đổi số lại thành Tuyến 93; giảm tần suất trong giờ cao điểm.  


ROUTE 42

Đổi số lại thành Tuyến 76; thay đổi hành trình giữa Capitol Expressway và Evergreen College để phục vụ Trung Tâm Vận Chuyển Eastridge và Tuyến 31 hiện tại. Tăng tần suất vào ngày thường. 


10 label-03.png

ROUTE 76

Tạo Tuyến 76 mới thay thế Tuyến 42 và 31.
 

Weekday Frequency

Saturday Frequency

Sunday Frequency

 
 
 

Hours of Operation

 

ROUTE 93

Số mới cho Tuyến 39; giảm tần suất trong giờ cao điểm vào ngày thường. 
 

Weekday Frequency

Saturday Frequency

Sunday Frequency

 
 

Hours of Operation