ROUTE 27

Mở rộng đến Trung Tâm Vận Chuyển Winchester qua đại lộ Los Gatos Boulevard, Highway 9 và đại lộ Winchester Boulevard; tăng tần suất vào ngày thường và Thứ Bảy. 
 

Weekday Frequency

Saturday Frequency

Sunday Frequency

 
 

Hours of Operation

 

10 label-03.png

ROUTE 37

Ngưng hoạt động do số lượng hành khách thấp; hành khách có thể sử dụng Tuyến 26 mới.


ROUTES 48 & 49

Ngưng hoạt động và được thay thế bằng Tuyến 27 sửa đổi; tăng tần suất Tuyến 27.