10 label-03.png

ROUTE 26

Chia thành hai tuyến riêng biệt. Tuyến 26 mới kết nối West Valley College và Trung Tâm Vận Chuyển Eastridge; tần suất sẽ tăng vào ngày thường và cuối tuần. Tuyến 56 mới kết nối Lockheed Martin và Trung Tâm Vận Chuyển Winchester.
 

Weekday Frequency

Saturday Frequency

Sunday Frequency

 
 
 

Hours of Operation

 

ROUTE 56

Tạo Tuyến 56 mới kết nối Trung Tâm Vận Chuyển Lockheed Martin tới Downtown Sunnyvale, Vallco Mall, Downtown Campbell và Trung Tâm Vận Chuyển Winchester.
 

Weekday Frequency

Saturday Frequency

Sunday Frequency

 
 

Hours of Operation

Route 61 span-05.png
 

60 label-03.png

ROUTE 82

Ngưng hoạt động; thay thế bằng các Tuyến 66, 68, 56.


ROUTE 282

Trường học dịch vụ(trước đây là Tuyến 88).
 

Weekday Frequency

Saturday Frequency

Sunday Frequency

Route 20 weekend frequency-04.png
 
 

Hours of Operation