ROUTE 20

Tạo Tuyến 20 mới kết nối với trạm Milpitas BART Station, Mission College, Santa Clara Square, Downtown Sunnyvale và Downtown Mountain View. Tuyến 20 mới sẽ cung cấp dịch vụ cho các khu vực đang được các tuyến 58, 321 và 304 phục vụ trong các giờ đi làm và tan sở. 
 

Weekday Frequency

Saturday Frequency

Sunday Frequency

 
 

Hours of Operation