Theo Đạo Luật về Người Khuyết Tật Hoa Kỳ, VTA cần phải cung cấp dịch vụ vận chuyển cho người khuyết tật trong phạm vi ¾ dặm tính từ tuyến vận chuyển khi tuyến đó đang vận hành. VTA làm tốt hơn yêu cầu này do cung cấp dịch vụ vận chuyển cho người khuyết tật đến những nơi nằm trong phạm vi 1 ¾ dặm tính từ tuyến vận chuyển, với giá vé đặc biệt. Theo chính sách vận chuyển dành cho người khuyết tật hiện tại của VTA, việc thay đổi hình dạng mạng lưới vận chuyển sẽ ảnh hưởng đến việc tiếp cận dịch vụ vận chuyển dành cho người khuyết tật hoặc thay đổi giá dịch vụ vận chuyển dành cho người khuyết tật đối với một số hành khách.

Nhân viên VTA đã khuyến khích cập nhật chính sách vận chuyển dành cho người khuyết tật để đảm bảo không có hành khách hiện tại nào ở Hạt Santa Clara bị ảnh hưởng tiêu cực. Chi tiết về chính sách này sẽ được xây dựng cùng với sự phối hợp của Ủy Ban VTA về Khả Năng Tiếp Cận Dịch Vụ Vận Chuyển vào đầu năm 2017.

Những thay đổi được đề xuất trong Kế Hoạch Dự Thảo Về Mạng Lưới Kế Tiếp có thể cải thiện dịch vụ vận chuyển dành cho người khuyết tật vì việc tăng số giờ dịch vụ và dịch vụ cuối tuần có nghĩa là dịch vụ vận chuyển dành cho người khuyết tật sẽ được cung cấp trong nhiều giờ và/hoặc nhiều ngày trong tuần hơn cho một số nơi.

Với việc mở rộng BART đến Hạt Santa Clara vào mùa thu năm 2017, VTA sẽ không còn vận hành các tuyến xe buýt tốc hành 120, 140, 180 và 181 đến Trạm BART Fremont. Theo đó, VTA sẽ không cung cấp dịch vụ vận chuyển dành cho người khuyết tật trong Hạt Alameda sau khi BART mở rộng. Những ai đi lại giữa Hạt Alameda và Hạt Santa Clara sẽ chuyển tuyến gần ranh giới hạt giữa East Bay Paratransit và Access Paratransit.