Dựa trên quy mô của những thay đổi có thể được thực hiện đối với mạng lưới vận chuyển được xem là một phần của Kế Hoạch Mạng Lưới Kế Tiếp, VTA đã bắt đầu quy trình xây dựng lại hình ảnh mạng lưới vận chuyển bằng cách kêu gọi góp ý từ cộng đồng về cách cải thiện dịch vụ vận chuyển. Một chương trình tương tác với cộng đồng kéo dài 5 tháng đã được tiến hành từ tháng Năm năm 2016 đến hết tháng Chín năm 2016, bao gồm nhiều cuộc họp cộng đồng, bốn hội thảo lãnh đạo cộng đồng, các buổi thuyết trình từ khách mời, các khảo sát, bài đăng trên blog và trên phương tiện xã hội được thực hiện để thu thập góp ý về cách để VTA có thể làm cho dịch vụ vận chuyển trở nên tốt hơn.

Chúng tôi nhận ra những mong muốn sau đây rất rõ ràng:

  • Rút ngắn thời gian hành trình
  • Cải thiện kết nối đến BART và Caltrain
  • Làm cho dịch vụ vận chuyển trở nên thường xuyên hơn
  • Làm cho dịch vụ vận chuyển trở nên nhanh hơn
  • Sử dụng quỹ cộng đồng hiệu quả hơn về chi phí

VTA đã tiến hành Khảo Sát Lựa Chọn Vận Chuyển tại những cuộc họp cộng đồng, cũng như trực tuyến, để hỏi người tham gia sẽ lựa chọn như thế nào giữa các khía cạnh cạnh tranh với nhau trong dịch vụ vận chuyển. Chúng tôi nêu từng câu hỏi dưới dạng lựa chọn trong một dải giữa hai khía cạnh của dịch vụ vận chuyển và nhờ người tham gia đặt một dấu chấm (hoặc đối với người thực hiện khảo sát trực tuyến thì kéo thanh trượt) dọc dải này, thể hiện mức độ ưu tiên của họ dành cho các yếu tố đó. Ví dụ, quý vị muốn dịch vụ vận chuyển cộng đồng vận hành thường xuyên hơn hay là vận hành trong khoảng thời gian dài hơn?

 

Phản hồi ủng hộ yếu tố dịch vụ vận chuyển hiện tại:

  • Quý vị cho biết quý vị muốn có dịch vụ vận chuyển vào ngày thường nhiều hơn là vào cuối tuần
  • Quý vị cho biết quý vị muốn có dịch vụ vận chuyển trong giờ cao điểm nhiều hơn là ngoài giờ cao điểm

Phản hồi thể hiện mong muốn thay đổi dịch vụ vận chuyển hiện tại:

  • Quý vị cho biết quý vị muốn có dịch vụ thường xuyên và cần chuyển tuyến hơn là dịch vụ không thường xuyên nhưng chạy trực tiếp
  • Quý vị cho biết quý vị sẵn lòng đi bộ xa hơn để đến được dịch vụ thường xuyên hơn
  • Quý vị cho biết quý vị sẵn lòng đi bộ xa hơn để đến được dịch vụ nhanh hơn

VTA cũng tiến hành Khảo Sát Độ Ưu Tiên Lượng Hành Khách, nhờ người tham gia tưởng tượng họ thuộc Ban Quản Trị VTA và bầu chọn mức cân đối lượng hành khách/độ bao phủ mà họ ưu tiên.

Để đưa ra bối cảnh cho quyết định đó, VTA đã xây dựng ba ý tưởng mạng lưới, giới thiệu hình ảnh của mạng lưới vận chuyển ở các mức cân đối khác nhau giữa lượng hành khách và độ bao phủ. Đây là những điều mà quý vị đã cho biết:

Kết quả trung bình của tất cả phản hồi là mức cân đối 80.2/19.8 lượng hành khách/độ bao phủ.

 

Nhìn chung, chúng tôi nhận thấy thời gian mà một người dành ra để tìm hiểu cách vận hành của dịch vụ vận chuyển và sự đánh đổi lượng hành khách/độ bao phủ càng nhiều thì họ càng có xu hướng ủng hộ ý tưởng hướng về lượng hành khách. Những ai tham gia các cuộc họp cộng đồng và các hội thảo bốn tiếng chuyên sâu dành cho lãnh đạo cộng đồng, bao gồm lãnh đạo từ nhiều tổ chức cộng đồng đại diện cho những người có thu nhập thấp, người khuyết tật và các cử tri dùng dịch vụ vận chuyển, thì ưu tiên mức cân đối 85/15 lượng hành khách/độ bao phủ. Theo đó, mức cân đối 85/15 là cơ sở cho đề nghị của nhân viên và hành động của Ban Quản Trị trong Hội Thảo Ban Quản Trị Ngày 18 Tháng Mười Một.