Mùa hè năm 2016, quý vị cho chúng tôi biết rằng quý vị muốn có:

Kết nối tốt hơn...

...Do đó chúng tôi đã thiết kế mạng lưới các tuyến thường xuyên, kết nối tốt hơn đến BART và Phi Trường San Jose Mineta.

Thời gian hành trình ngắn hơn...

...Do đó chúng tôi nhấn mạnh dịch vụ thường xuyên để quý vị có thể giảm bớt thời gian chờ và đi lại được nhiều hơn.

Dịch vụ nhanh hơn...

...Do đó chúng tôi đang đề xuất tuyến Rapid mới, với khoảng cách giữa các trạm dừng lớn hơn.