Thay Đổi Thiết Kế Kế Hoạch Dự Thảo Về Mạng Lưới Kế Tiếp