ROUTE 304

Ngưng hoạt động do số lượng hành khách thấp; hành khách có thể sử dụng các Tuyến 66, 68 hoặc 20.


ROUTE 321

Ngưng hoạt động do số lượng hành khách thấp; hành khách có thể sử dụng Tuyến 20 mới.


60 label-03.png

ROUTE 323

Nâng cấp tuyến Rapid 523 và mở rộng đầu phía tây tới Trung Tâm Vận Chuyển Lockheed Martin và đầu phía đông tới trạm Berryessa BART Station.


ROUTES 328 & 330

Ngưng hoạt động do số lượng hành khách thấp.