EXPRESS 101

Không đề xuất thay đổi. 2 chuyến đi mỗi từng thời kỳ đỉnh cao.
 

Weekday Frequency

Saturday Frequency

Sunday Frequency

 

10 label-03.png

EXPRESS 102

Không đề xuất thay đổi. 7 chuyến đi mỗi từng thời kỳ đỉnh cao.
 

Weekday Frequency

Saturday Frequency

Sunday Frequency

 

EXPRESS 103

Không đề xuất thay đổi. 4 chuyến đi mỗi từng thời kỳ đỉnh cao.
 

Weekday Frequency

Saturday Frequency

Sunday Frequency

Route 101 Weekend frequency-08.png
 

EXPRESS 104

Thay đổi đầu phía đông để phục vụ trạm Milpitas BART Station chứ không phải Trung Tâm Vận Chuyển Great Mall. 2 chuyến đi mỗi từng thời kỳ đỉnh cao.
 

Weekday Frequency

Route 101 Weekend frequency-08.png

Saturday Frequency

Sunday Frequency

 

Route 120 label-06.png

EXPRESS 121

Không đề xuất thay đổi. 9 chuyến đi mỗi từng thời kỳ đỉnh cao.
 

Weekday Frequency

Saturday Frequency

Sunday Frequency

 

EXPRESS 122

Không đề xuất thay đổi. 1 chuyến đi mỗi từng thời kỳ đỉnh cao.
 

Weekday Frequency

Saturday Frequency

Sunday Frequency

 

EXPRESS 168

Không đề xuất thay đổi. 7 chuyến đi mỗi từng thời kỳ đỉnh cao.
 

Weekday Frequency

Saturday Frequency

Sunday Frequency

 

EXPRESS 182

Không đề xuất thay đổi. 1 chuyến đi mỗi từng thời kỳ đỉnh cao.
 

Weekday Frequency

Saturday Frequency

Weekend Frequency

 

EXPRESS 185

Không đề xuất thay đổi.

Weekday Frequency

Saturday Frequency

Sunday Frequency

 

 

EXPRESS 120, 140, 180, & 181

Ngưng hoạt động do mở rộng BART tới Quận Santa Clara.