Giới Thiệu Kế Hoạch

VTA đang lên kế hoạch thay đổi dịch vụ vận chuyển vào mùa thu năm 2017, cho cùng thời điểm bắt đầu dịch vụ BART đến Hạt Santa Clara. Từ ngày 5 tháng Một năm 2017, Kế Hoạch Dự Thảo Về Mạng Lưới Kế Tiếp của VTA sẽ được công bố để duyệt xét, rất mong quý vị đóng góp ý kiến để kế hoạch dự thảo này trở nên tốt hơn--VTA sẽ đón nhận góp ý từ ngày 5 tháng Một đến hết ngày 20 tháng Hai. Vui lòng sử dụng liên kết bên dưới để xem những thay đổi đã được đề xuất cho từng tuyến và tìm hiểu thêm về mục tiêu của kế hoạch.

Kế Hoạch Dự Thảo bao gồm góp ý thu thập từ cộng đồng trong năm vừa qua. VTA bắt đầu quy trình lập kế hoạch vào mùa xuân năm 2016 với một chương trình tiếp ngoại rộng rãi, thu thập hơn 5.000 góp ý, phần lớn ủng hộ việc thiết kế lại các tuyến để tăng lượng hành khách và cải thiện tính hiệu quả về chi phí. Góp ý từ cộng đồng yêu cầu một số thay đổi, bao gồm việc xây dựng một hệ thống các tuyến thường xuyên trong hạt, tăng mức độ dịch vụ vào cuối tuần và cải thiện kết nối đến BART và Caltrain.

Cùng tham gia!


Thời Biểu Dự Án

  • Ngày 5 tháng Một – Ngày 20 tháng Hai, 2017 – Chương Trình Tiếp Ngoại Cộng Đồng "Chúng ta có thể làm gì để Kế Hoạch Dự Thảo trở nên tốt hơn?"
  • Cuối tháng Hai - Đầu tháng tư, 2017 – Nhân viên thiết kế Kế Hoạch Cuối Cùng bao gồm góp ý từ cộng đồng
  • Tháng tư, 2017 – Ủy Ban Cố Vấn Thường Trực VTA xem xét Kế Hoạch Cuối Cùng
  • Ngày 4 tháng Năm, 2017 – Ban Quản Trị VTA hành động dựa trên Kế Hoạch Cuối Cùng
  • Mùa thu 2017 – Kế hoạch dịch vụ vận chuyển được triển khai

Các mốc dự án cho đến nay

  • Ngày 3 tháng Hai, 2016 – Báo Cáo Lựa Chọn Vận Chuyển, một đánh giá độc lập về dịch vụ vận chuyển VTA được phát hành
  • Tháng Tư - Tháng Chín, 2016 – Chương Trình Tiếp Ngoại Cộng Đồng "Chúng ta có thể làm gì để dịch vụ vận chuyển trở nên tốt hơn?"
  • Ngày 10 tháng Sáu, 2016 – Báo Cáo Phương Án Vận Chuyển Thay Thế, một phân tích độc lập về các ý tưởng mạng lưới vận chuyển, được phát hành
  • Ngày 18 tháng Mười Một, 2016 – Ban Quản Trị VTA phê chuẩn mức cân đối 85/15 lượng hành khách/độ bao phủ cho Kế Hoạch Dự Thảo